Sint Jozef is een kleine, zelfstandige organisatie, opgericht in 1964. Het huidige gebouw (uit 1998) is recentelijk (in 2000) geheel vernieuwd, gemoderniseerd en daar waar mogelijk verduurzaamd.
Samen stáán we voor een veilige en fijne woonomgeving, goede ondersteuning en zorg voor al onze cliënten in Meijel en binnen Sint Jozef.

Met ruim 230 medewerk(st)ers en 170 vrijwilligers staan we klaar voor de bewoners van Meijel e.o. Dit doen wij in goede samenwerking met (in)formele organisaties uit de kern Meijel, de gemeente Peel en Maas en collega’s in de regio Noord- en Midden Limburg.

Het dagelijkse bestuur van Sint Jozef ligt in handen van directeur-bestuurder Marian van Engelenburg (vanaf 15 augustus 2022).

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad is samengesteld op basis van deskundigheden die noodzakelijk zijn voor goed toezicht en hanteert de Governancecode 2022. De leden van de Raad van Toezicht:

  • Dhr. P. Thuis (voorzitter)
  • Mw. K. van Tuijn
  • Dhr. E. Smeets
  • Mw. M. van Zoom

Transparantie onkosten Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn transparant over de door hen ontvangen bezoldiging; deze staat jaarlijks vermeld in de jaarrekening.

Daarnaast geeft Sint Jozef in het bestuursverslag bij de jaarrekening inzicht in de onkostenvergoedingen die de Raad van Bestuur of enig lid van de Raad van Toezicht heeft ontvangen.

Het beleid inzake onkosten voor de bestuurder staat hier.

Over het algemeen worden door leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur geen bijzondere onkosten gemaakt en worden er dus ook geen onbelaste vergoedingen ontvangen.