Sint Jozef stáát voor kwaliteit van leven/zorg én goed werkgeverschap.

Dat betekent dus dat we de belangen van cliënten/bewoners én medewerkers meewegen in de dingen die we doen.

De medezeggenschapsorganen zijn daarom een belangrijke gesprekspartner voor de directeur-bestuurder.

Clientenraad

Onze Cliëntenraad is een onafhankelijk en bijzonder betrokken adviesorgaan.

De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten in de thuiszorg en bewoners van Sint Jozef. Ook denkt de raad constructief en kritisch mee over de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en behandeling. Tevens signaleert zij nieuwe ontwikkelingen en signaleert ze eventuele knelpunten. Deze worden regelmatig besproken met de directeur-bestuurder. De raad heeft hierbij ook een adviserende rol.

Binnen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ, 2018) heeft de Cliëntenraad een belangrijke taak en verantwoordelijkheid bij het adviseren over zaken als

 • het bewaken, beheersen en/of verbeteren van de kwaliteit van wonen, welzijn, zorg en behandeling;
 • de veiligheid van cliënten/bewoners;
 • het vorm en inhoud geven aan de visie “Hier voel ik mij thuis”;
 • de hygiëne binnen de instelling;
 • voedingsaangelegenheden;
 • recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
 • algemene regelingen die cliënten/bewoners aangaan (bijvoorbeeld rookbeleid of een wasregeling);
 • de uitvoering van de Wet Zorg en Dwang.

De Cliëntenraad:

 • Jan van Heugten (voorzitter)
 • Maria Verkoelen-Thijssen (lid)
 • Ria Knapen (lid)
 • Sjef van den Eijnden (lid)
 • Lilian Lormans (lid)
 • Elly Dingemanse-Klop (lid)

De Cliëntenraad vergadert minimaal 5x per jaar met de bestuurder en heeft –naast thema-bijeenkomsten en een gezamenlijke bijeenkomst met de Ondernemingsraad- ook op allerlei andere manieren contact met de organisatie en de Raad van Toezicht. Zo denkt ze bijvoorbeeld actief mee met allerlei projecten en initiatieven. De Cliëntenraad van Sint Jozef staat daarmee dicht op de praktijk van alledag.

Heeft u vragen aan de Cliëntenraad of wilt u eens met hen praten? Neem contact op via clientenraad@sintjozef.nl

Ondernemingsraad

De medezeggenschap voor de medewerkers van Sint Jozef is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, artikel 14). De OR wisselt regelmatig van gedachten met de directeur-bestuurder en geeft invulling aan het advies- en instemmingsrecht over organisatie-brede onderwerpen.

De Ondernemingsraad heeft zeven zetels en bestaat uit (gekozen) vertegenwoordigers van en door de medewerkers.De OR streeft naar een afvaardiging vanuit alle organisatie-onderdelen en bestaat uit:

 • Carien van Dijk (voorzitter)
 • Alenka Kraan (lid)
 • Marion Vrijssen (lid)
 • Ingrid van Roij (lid)
 • Eefje Poell-van Oijen (lid)
 • Karlien Theulen (lid)

Heb je vragen voor de Ondernemingsraad, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via ondernemingsraad@sintjozef.nl. Zij kan je ook in contact brengen met de leden van de Ondernemingsraad.

Professionele AdviesRaad (PAR)

Sint Jozef werkt vanuit de kwaliteitskaders wijkzorg, palliatieve zorg en verpleeghuiszorg en richt zich daarmee primair op de cliënt.

Niet de procedures staan centraal, maar de vraag van onze cliënten/bewoners.
Dáár richten we ons op vanuit de eigen beroepsstandaarden, wettelijke verplichtingen en in samenwerking met andere betrokkenen.

Vanaf 2022 is de Professionele AdviesRaad opgericht. Deze PAR bestaat uit de volgende medewerkers:

Judith Mennen (voorzitter)

Joey Winkelmolen (lid)

Lisan Wijen (lid)

Lois Hansen (lid)

Ria Karis (lid)

Dianne Sijben (lid)

 

De missie van onze PAR

De Professionele Adviesraad (PAR) van Sint Jozef heeft een adviserende rol op de beroepsinhoud met als doel de kwaliteit van leven van de bewoners, cliënten en gasten te vergroten en is hierin onderscheidend binnen de zorgsector. De PAR is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt vanuit de beroepsinhoud mee. Op basis van wederzijds respect en waardering is de PAR een gelijkwaardig gesprekspartner van de Raad van Bestuur.

De PAR werkt intensief samen met de Raad van Bestuur, de beroepsgenoten(*) en de stakeholders(#). Zo realiseren we onze ambities én dragen we bij aan de ambities van Sint Jozef.

(*) Onder beroepsgenoten behoren alle medewerkers die bijdragen aan de kwaliteit van leven van bewoners, cliënten en gasten.

(#) Onder stakeholders verstaan zij: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Managementteam en de Staf.

 

Het mailadres van onze PAR: PAR@sintjozef.nl